U bent hier: Leverings voorwaarden

Maak uw keuze

HappyLift BV
Lemmer

Kantoortijden:
Maandag t/m Donderdag
08.30 - 16.30 uur
Vrijdag
Gesloten  

 

Ons motto: afspraak is afspraak.

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN:  HAPPYLIFT B.V.

Artikel 1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn vanaf datum van depot bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden van toepassing op alle aanbiedingen en op elke met ons gesloten transactie, voor zover hiervan niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden ook ingeval de afnemer andere of strijdige inkoopvoorwaarden hanteert, uitsluitend deze voorwaarden.

Artikel 2. OFFERTES ETC.

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend . Transacties binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met uitvoering een begin is gemaakt; dit is ook van toepassing op door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken. De in onze aanbiedingen, catalogi, prijscouranten, voorraadlijsten, prijslijsten, circulaires en andere materiaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens zomede de daarmede weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen schema’s en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, behoren – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe.

Artikel 3. EIGENDOM

De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over, voor zover en wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook, uit hoofde en ter zake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen) geheel heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen voordat die zijn betaald, door levert -hetgeen in het kader van normale bedrijfsuitoefening is toegestaan- wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering van die onbetaald gebleven goederen kenbaar te maken. De bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen waarvan de eigendom bij ons blijft omdat zij niet zijn betaald, kunnen door onze afnemer niet rechtsgeldig worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet resp. niet tijdig aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd als ons eigendom op te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer geleverd hebben, als ontbonden geldt. Wij hebben deze bevoegdheid ook , voor zover de goederen zich ingevolge doorleveren bij een derde bevinden. Na elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan de goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

Artikel 4. BETALING

Betaling dient plaats te hebben netto binnen dertig dagen na factuurdatum op een onzer bankrekeningen. Betaling op andere wijze is slechts geldig na schriftelijke instemming onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt ter vermindering op resp. ter voldoening van de oudste vervallen factuur/facturen met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betaling in vermindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van een openstaande factuur/facturen te onzer keuze. Girale betaling wordt geacht te hebben plaats gevonden op de datum waarop het bewuste bedrag op een onzer rekeningen is bijgeschreven. Is afnemer nalatig met de betaling op de overeengekomen tijd en/of de overeengekomen wijze, dan zal hij in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de termijn, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn gerechtigd slechts of voortaan slechts onder rembours te leveren, ook in afwijking op gemaakte afspraken, Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op verrekening. Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen zijn wij bevoegd, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding. Voorts zijn wij in dat geval bevoegd de niet nakoming als vervulling van een ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de transactie is ontbonden bij niet-nakoming, in te roepen. Afnemer is tot het laatste niet gerechtigd. Voorts zijn wij gerechtigd alsdan ook alle andere met betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge. Bij niet-tijdige betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is afnemer onverminderd het hiervoor bepaalde, rente verschuldigd ad 10% per maand. Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties, op te schorten. Wanneer wij het bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vordering of vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven, In de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening voor afnemer. Te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 25% berekend over het aan ons verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel gedane als nog te verrichten leveringen welke zekerheid naar onze keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of bankgarantie.

Artikel 5. KREDIETWAARDIGHEID

Indien wij na het sluiten van een overeenkomst tot de veronderstelling mochten komen dat betaling niet voldoende gewaarborgd is, zijn wij gerechtigd betaling van afnemer te verlangen, voorafgaand aan de levering; indien afnemer uiterlijk 14 dagen na aanmaning per aangetekend schrijven niet aan ons verlangen tot voorafgaande betaling heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6. OVERMACHT

Onvoorziene belemmeringen zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, weigering van invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal, dan wel van grondstoffen of hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij ons of onze leveranciers voordoen, geven aan ons het recht de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, zonder dat wij tot vergoeding van schade zijn gehouden zijn. Indien de aflevering niet heeft plaats gehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wij en de afnemer evenwel het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 7. LEVERINGSTERMIJN

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijving hiervan kan voor ons nimmer enige verplichting tot vergoeding van schade doen ontstaan en geeft afnemer niet het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Als verzenddatum geldt de datum als vermeld op de door de vervoerder aan HappyLift BV gezonden factuur.

Artikel 8. AFLEVERING IN GEDEELTEN

Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door aflevering in gedeelten, zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie, met alle rechtsgevolgen daaraan verbonden. Voor transacties op afroep geldt dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld.

Artikel 9. VERVOER EN AFLEVERING

Indien niet anders is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer. Indien de kosten, verbonden aan het middel van vervoer, waarvan wij gebruik plegen te maken, boven de gebruikelijke stijgen of op verzoek van de afnemer van een ander (duurder) vervoermiddel gebruik wordt gemaakt, worden de meerdere kosten aan de afnemer in rekening gebracht. In geval van schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens het transport, dient deze bij ontvangst op het ontvangstreçu te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afnemer ieder recht op vergoeding der schade zal hebben verbeurd. Wij kunnen de kosten van te onzer discretie te sluiten transportverrekening doorberekenen aan afnemer. Indien het vervoer voor onze rekening komt, zijn wij niet gehouden tot het sluiten van assurantie ten behoeve van de afnemer. Wij zijn gerechtigd de goederen op elke werkdag, tussen 08.00 uur en 16.00 uur of op een met afnemer overeen te komen ander tijdstip op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken, dat de wachttijd voor het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren producten kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten zal bedragen en dat eventuele retourvracht kan worden meegenomen. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die voor onze leveranties gebruikelijk zijn. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende los- en laadfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van de retourvracht zal afnemer voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen ter beschikking stellen. Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, kunnen de verpakkingskosten door ons extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. PRIJS, PRIJSWIJZIGINGEN EN TECHNISCHE WIJZIGING

De door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de prijs op billijke wijze te onzer beoordeling aan te passen in welk geval onze afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoemd. Bij prijsverlaging opgelegd door derden, hebben wij het recht binnen 14 dagen de transactie te annuleren. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties van goederen voor zover zulks geschiedt om kwaliteitsredenen of productietechnische redenen.

Artikel 11. RECLAMES

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer gehouden is om aanstonds na aflevering de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen worden afgeleverd. In het geval van reclame worden de door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald resp. retour genomen nadat vooraf overleg met HappyLift BV heeft plaatsgehad, en dat is ook van toepassing als goederen ter reparatie worden geretourneerd zonder dat van reclame sprake is. Indien het betreft reclame wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen die beschadigd zijn aangeleverd, zal de reclame door de afnemer schriftelijk, vergezeld met betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de vierde (4e) dag na de dag van aflevering, op straffe van verlies van het recht tot reclame. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclame – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al worden deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Mondelinge reclame en reclame welke wordt ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn wordt niet geaccepteerd. Indien goederen welke onder fabrieks - of importeursgarantie geleverd zijn,worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten welke daarbij onzerzijds ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van reclame sprake is blijven deze goederen aangemerkt met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen, uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour genomen en gecrediteerd mits de datum van aflevering niet ouder dan dertig dagen. Speciaal voor onze afnemers bestelde goederen worden in geen geval retour genomen. Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

Artikel 12. GARANTIE

Wij dragen slechts dan enigerlei garantieverplichting voor goederen uit onze eigen fabriek indien en voor zover op de datum dat de factuur vervalt die ziet op de betreffende goederen, die factuur integraal is betaald. Voor zover er uit hoofde van het in de vorige volzin bepaalde garantie wordt gegeven, geldt het volgende. Voor alle goederen uit onze eigen fabriek , welke gedurende een termijn van 10 jaar na levering door een constructiefout defect raken, zullen gratis nieuwe goederen worden geleverd. Verderstrekkende verplichting dragen wij niet. Onoordeelkundige montage, resp. ondeskundige behandeling resp. onjuist onderhoud (waarbij onderhoud datgene is dat gebruikelijk in de ramenindustrie wordt voorgeschreven of geadviseerd en op de website van HappyLift BV vermeld staat) resp. afwezigheid van onderhoud doen garantie vervallen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige, direct of indirect, door afnemer geleden schade. Voor goederen welke door ons aan afnemer zijn verkocht doch niet door ons zelf zijn vervaardigd, gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13. DOORLEVERING

Afnemer is gerechtigd de door ons geleverde producten door te verkopen, maar in geval van verkoop binnen Nederland mogen deze producten niet tegen een prijs worden verkocht, die lager is dan de door afnemer aan ons verschuldigde prijs verhoogd met BTW, en moeten deze producten in originele, ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd, en moet afnemer met diens afnemer dat alles bij wege van kettingbeding ook weer overeenkomen.

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op de met ons gesloten overeenkomsten e.d. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14a: in vervolg op artikel 14: en dit alles alleen in de Nederlandse taal.

Artikel 15. GESCHILLEN

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg of indien zulks niet mogelijk blijkt, te onzer keuze door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

LEMMER, 15 maart 2008
___________________________________________________________________________

HappyLift Patentveren®  HoutjeTouwtje®  Avriveren®  VR Strips®
Gerard Kok HappyLift® zijn beschermde handelsmerknamen van G.R.Kok Holding bv

HappyLift BV Schuifraambeslag Lemmer Nederland

Tel. 0031(0)514-533969